مصوب شد :

1-    فعالیت کلیه  تشکل های استانی می باید در چهارچوب اساسنامه جامعه کشوری باشد و پس از ابلاغ به آنها جهت انحلال تشکل خود اقدام نموده و منبعد طبق اساسنامه کشوری اقدام نمایند.

2-    آقای حبیب ا.. فاضلیان با کسب هشت رای از نه رای ما خوذه ،  به سمت رئیس هیات مدیره و با تصویب حاضرین به عنوان دبیر جامعه نیز انتخاب گردیدند.

3-    آقای حیدر تیموری راد با کسب پنج رای از نه رای ماخوذه به سمت نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند.

4-    آقای علی عباییان با پیشنهاد آقای فاضلیان و قبول اعضا به عنوان معاون دبیرجامعه منصوب گردیدند.

5-    آقای مجتبی حیدری با کسب پنج رای از نه رای ماخوذه به سمت خزانه دار انتخاب گردیدند.

6-    آقای سید مصطفی هوشیاری با کسب هفت رای از نه رای ماخوذه به عنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند.

7-    مصوب گردید تاکلیه تشکل های استانی نام خود را به تشکل کشوری (جامعه صنفی علوم آزمایشگاهیان بالینی) تغییر نام داده و لیست اعضای خود را با ریز مشخصات به تشکل کشوری ارسال نمایند.

8-    عضوپذیری در سراسر کشور زیر نظر آقای قریشی انجام پذیرد. استان های دارای تشکل مسئولیت استان های همجوار فاقد تشکل خود را به عهده گیرند.

کلیه مصوبات هشتگانه فوق در پایان جلسه مورد تایید کلیه اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه قرار گرفت.

یونس پروین                                       علی عباییان

 سید مسعود علوی                              هدیه نعمتی

حسن قجاوند                                   حبیب فاضلیان

 مجتبی حیدری                                  حیدر تیموری راد

 سید مصطفی هوشیاری